Area u8

conv/u8


Functions

𝑓 |to_byte
𝑓 |to_f32
𝑓 |to_f64
𝑓 |to_i128
𝑓 |to_i16
𝑓 |to_i32
𝑓 |to_i64
𝑓 |to_i8
𝑓 |to_u128
𝑓 |to_u16
𝑓 |to_u32
𝑓 |to_u64

Treatments

 toByte
 toF32
 toF64
 toI128
 toI16
 toI32
 toI64
 toI8
 toU128
 toU16
 toU32
 toU64
 toVoid